Regulamin Sklepu Internetowego

www.nakoszulkach.com

Data: 31 marzec 2019 r.

 

MULTIFORMAT Sp. z o.o.

50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 56/57

NIP: 899-27-357-59, KRS 0000420776

Tel. 505 299 062

sklep@nakoszulkach.com

Regulacje wstępne

 

Sklep internetowy www.nakoszulkach.com , dostępny pod adresem www.nakoszulkach.com prowadzony jest przez Multiformat Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Św. Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław;

i biurem: ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław.

 

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy, należy przez to rozumieć odpowiednio:

Sklep internetowy – – Sklep internetowy , dostępny pod adresem www.nakoszulkach.com prowadzony przez Multiformat Sp. z o.o. ,

Regulamin – Obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego www.nakoszulkach.com

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w dowodzie zakupu Produktu,

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Multiformat Sp. z o.o. ,

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu www.nakoszulkach.com

Dowód zakupu – faktura VAT lub paragon stanowiący dowód zakupu Produktu lub ich czytelne kopie,

Biuro Reklamacji – Komórka organizacyjna Multiformat Sp. z o.o. zajmująca się obsługą reklamacji:

MULTIFORMAT

Wrocław, ul. Wejherowska 47

Tel. 505 299 062

sklep@nakoszulkach.com

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ,

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.nakoszulkach.com . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i związany jest jego postanowieniami na dzień dokonywania zamówienia,
 3. Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia zapłaty na konto Multiformat Sp. z o.o.,
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Multiformat Sp. z o.o.,
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polski
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Multiformat Sp. z o.o.

Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy www.nakoszulkach.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę: www.nakoszulkach.com ,
 2. Aby dokonać zamówienia należy wybrać Produkt i określić jego ilość, następnie należy wybrać rodzaj płatności oraz sposób dostarczenia zamówionego towaru.Na podany przy rejestracji adres e-mailowy Klienta przychodzi zawiadomienie o przyjęciu zamówienia.
 3. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest zalogowanie się w sklepie internetowym i wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wszyscy nowi Klienci muszą założyć konto . W trakcie zakładania konta wymagane jest podanie prawdziwych danych identyfikacyjnych, adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Multiformat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji lub prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta,
 5. Zamawiającym może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna reprezentująca inny podmiot.

 

Realizacja zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności, lub w wypadku płatności przy odbiorze w momencie wpłynięcia zamówienia,
 2. Status zamówienia można śledzić na liście „Moje zamówienia”,
 3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia,
 4. Faktura VAT lub Paragon zostaje wystawiona w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane.

Odstąpienie od umowy

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia/odstąpienia od umowy:

   • Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia,
   • Na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów przed otrzymaniem Produktu a po opłacaniu zamówienia w formie pisemnej na adres sklep@nakoszulkach.com ,
   • Na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od dnia doręczenia towaru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed zniszczeniem wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres sklepu. Zwroty kierowane po upływie powyższego terminu nie będą przyjmowane,

2. Zwrot zakupionego towaru w ramach odstąpienia od umowy odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać wraz z kopią faktury lub paragonu na adres – Multiformat Sp. z o.o. 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 47,

3. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient,

4. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Multiformat Sp. z o.o. o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – Multiformat Sp. z o.o. 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 47,

5. Multiformat Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

 • w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta – profilu Klienta,
 • w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona płatności.

Ceny i płatności

 1. Sposób płatności i związany z nią termin jest wybierany podczas składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
 3. Multiformat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie,wprowadzania nowych Produktów do oferty, wycofywania Produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian,

 

Doręczenie i koszty przesyłki

 1. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów.
 2. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki widoczna jest podczas zamawiania towaru,
 3. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski,
 4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru zaznaczając ten fakt na liście przewozowym w momencie kwitowania odbioru,
 5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w następujących sytuacjach:
 • przesyłka nie zostanie odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta,
 • nastąpi rezygnacja z zamówienia po wysłaniu zamówionych produktów,
 • zwrócenia przesyłki do Multiformat Sp. z o.o. na koszt nadawcy.
 1. Koszty każdych kolejnych dostarczeń (transportu) przesyłki do klienta:
 • zwróconej do Multiformat Sp. z o.o.,
 • nie dostarczonej z powodu zmiany adresu korespondencyjnego

ponosi klient zgodnie z cennikiem przesyłek.

Czas dostawy

 1. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówione towary składa się z czasu realizacji plus przewidywanego czasu dostawy przez firmę kurierską.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu internetowego Multiformat Sp. z o.o. lub w wypadku płacenia przy odbiorze od daty złożenia zamówienia O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska. Czas dostawy wynosi do 5 dni od daty nadania.

 

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje można składać: e-mailem na adres sklep@nakoszulkach.com
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 • tytuł reklamacji,
 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci paragonu, faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych),
 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),
 • roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty,
 • dowody uiszczenia wszelkich związanych z przedmiotem reklamacji opłat i należności,
 • wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki,
 • podpis/podpis i pieczęć Klienta.
 1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia jej przez Biuro Reklamacji,
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń,
 3. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu spełnienia przez Klienta wszelkich wymagań.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 5. Klient dostarcza przedmiot gwarancji osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Klienta na adres – Multiformat Sp. z o.o. 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 47,
 6. Multiformat Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu gwarancji, w trybie reklamacyjnym, w terminie 30 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru do sklepu.
 7. Utrata praw gwarancyjnych Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,
 • uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji,
 • gdy dowód zakupu jest niemożliwy do odczytania.

 

Zmiany Regulaminu

 1. Multiformat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.nakoszulkach.com

Przepisy końcowe

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Multiformat Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 2. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.